Inicjatywy  edukacyjne w środowiskach obywatelskich (LINCE) to strategiczne partnerstwo programu Eramus + z organizacjami z  Hiszpanii, Włoch i Polski.

Obejmuję ono ośrodki edukacyjne, organizacje pozarządowe zaangażowane w tworzenie programów szkoleń zawodowych, organy działajace na rzecz rozwoju regionalnego oraz  uniwersytety  realizujące programy edukacyjne na rzecz regionalnych inicjatyw kulturalnych. Partnerzy świadczą usługi i wspierają interesy instytucji obywatelskich w swoich regionach.

Głównym celem projektu LINCE jest ułatwienia przyszłego zatrudnienia studentów realizujących praktyczny profil kształcenia (VET) poprzez rozwój partnerstw edukacyjno – biznesowych mających na celu promowanie uczenia się w miejscu pracy i  wdrożenie metody opartej na projektach oraz na realizacji  kursów zawodowych, w których uczestniczą partnerzy.
Dwa  produkty końcowe  są przewidziane jako główne rezultaty projektu:

  • Pierwszy z nich zostanie zmaterializowany w  formie produktów audiowizualnych stworzonych przez studentów VET zgodnie z metodą LINCE opartą na pracy metodą  projektu realizowanego we współpracy z regionalnymi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Produkty te (np.filmy) będą następnie upowszechniane na poziomie europejskim, jako ogólnodostępne  materiały. Studenci uczestniczący w projekcie będą szkoleni przez partnerów, którzy w swoich programach edukacyjnych wprowadzają  w praktyce kompetencje wymagane do uzyskania efektów uczenia się przewidzianych w kursach typu VET.
  • Drugi produkt ma na celu praktyczne  zilustrowanie metodologii wykorzystanej do realizacji produktów audiowizualnych w celu umożliwienia jej przeniesienia do programów edukacyjnych ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego. Metodologia  ta powinna starać się przybliżyć studentom/ uczniom  rzeczywistość w lokalnych regionalnych kontekstach wybranej wartości kulturowej.

Partnerstwo zakłada, że praca studentów z prawdziwymi projektami, w dziedzinach związanych z nowymi technologiami i nabywane w ten sposób efekty uczenia się,  mogą dobrze służyć celom związanym z ich zatrudnieniem, w tym – samozatrudnieniem.
Strategia coachingu będzie miała charakter modularny, a poza kwestiami technicznymi będzie obejmować także rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i marketingu.
Projekt obejmie dodatkowe centra kształcenia i szkolenia zawodowego oparte na istniejących partnerstwach regionalnych, a jego celem będzie zaangażowanie bezpośrednio 30 nauczycieli VET i docelowo 400 studentów VET, najpierw część z nich  – w  fazie  eksperymentalnej, a pozostałych –  w fazie realizacji,  w drugim roku trwania projektu.

Strategia upowszechniania rezultatów projektu planuje przyciągnąć zainteresowanie około 1.500 interesariuszy, wykorzystując w tym celu takie kanały, jak: eventy multiplikujące (4 w trakcie trwania projektu), lokalne i regionalne sesje informacyjne, biuletyny, specjalistyczne artykuły i promocję inicjatyw na stronie internetowej projektu. Grupami docelowymi strategii rozpowszechniania są centra akademickiego i  szkolnego szkolenia zawodowego, nauczyciele i uczniowie; lokalne/regionalne władze oświatowe, projektanci programów nauczania i instytucje społeczeństwa obywatelskiego chcące nawiązać współpracę z programami kształcenia i szkolenia zawodowego.

Inicjatywa ma być samoodnawiająca się  po zakończeniu finansowania projektu.